Politikas teorija - Pirmie so?i - compare 3 offers

Best price: £ 6.42 ( 7.00)¹ (from 10/03/2017)
1
9789934866432 - Ivars "jabs: Politikas teorija - Pirmie so?i
Ivars "jabssearch

Politikas teorija - Pirmie so?isearch

Delivery from: Germany EN NW EB DL

ISBN: 9789934866432search or 9934866439, in english, Lasitava, New, ebook, digital download.

£ 6.42 ( 7.00)¹
free shipping, without obligation
eBook for download.
From Seller/Antiquarian.
Dr. Ivara "jaba gr?mata ir lielisks ievads politikas teorij". Autoram ir izdevies labi argument?ts, viegli un interesanti las?ms p?rskats par galvenajiem pamatjaut?jumiem un p?tniec?bas objektiem, ar ko nodarbojas politikas zin?tne - valsti, n?ciju, demokr?tiju, suverenit?ti, le?itimit?ti, identit?ti, taisn?gumu un citiem. Politiskajai zin?tnei ir rakstur?gi, ka tés priekmets un skaidrojumi liel? m?r? ir atkar?gi no konkr?t?s teorijas, kuru attiec?gais zin?tnieks p?rst?v. eit Dr. "jabs koncentr?ti izkl?sta svar?g?k?s un ietekm?g?s teorijas un to politikas skaidrojumus, un neuzkr?toi dod tiem ar" savu v?rt?jumu. Gr?mata sniedz labi struktur?tu ieskatu par daudzveid?gajiem un parasti pretrun?gajiem m?sdienu teor?tiskajiem priekstatiem par politiku - un tas, savuk?rt, ir labs pamats re?l?s politikas lab?kai izpratnei un praksei. is darbs bös noder?gs ne tikai politikas zin?tnes studentiem, bet ar? jebkuram politik? ieinteres?tam pilsonim, kur izj?t atbild?bu par savu valsti un taj? notiekoajiem politiskajiem procesiem. Egils Levits Jurists un politologs Eiropas Savien?bas tiesas tiesnesis.
2
9789934866432 - Ivars Ijabs: Politikas teorija
Ivars Ijabssearch

Politikas teorija (2017)search

Delivery from: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland EN NW EB DL

ISBN: 9789934866432search or 9934866439, in english, Lasitava, Lasitava, Lasitava, New, ebook, digital download.

in-stock.
From Seller/Antiquarian.
Dr. Ivara Ijaba gramata ir lielisks ievads politikas teorija. Autoram ir izdevies labi argumentets, viegli un interesanti lasams parskats par galvenajiem pamatjautajumiem un petniecibas objektiem, ar ko nodarbojas politikas zinatne - valsti, naciju, demokratiju, suverenitati, legitimitati, identitati, taisnigumu un citiem. Politiskajai zinatnei ir raksturigi, ka tas prieksmets un skaidrojumi liela mera ir atkarigi no konkretas teorijas, kuru attiecigais zinatnieks parstav. Seit Dr. Ijabs koncentreti izklasta svarigakas un ietekmigas teorijas un to politikas skaidrojumus, un neuzkritosi dod tiem ari savu vertejumu. Gramata sniedz labi strukturetu ieskatu par daudzveidigajiem un parasti pretrunigajiem musdienu teoretiskajiem prieksstatiem par politiku - un tas, savukart, ir labs pamats realas politikas labakai izpratnei un praksei. Sis darbs bus noderigs ne tikai politikas zinatnes studentiem, bet ari jebkuram politika ieinteresetam pilsonim, kurs izjut atbildibu par savu valsti un taja notiekosajiem politiskajiem procesiem." Egils LevitsJurists un politologsEiropas Savienibas tiesas tiesnesis.
3
9789934866432 - Author: Politikas teorija: Pirmie so
Authorsearch

Politikas teorija: Pirmie sosearch

Delivery from: United States of America EN NW EB

ISBN: 9789934866432search or 9934866439, in english, PublishDrive, New, ebook.

Stock.
From Seller/Antiquarian.
Politikas-teorija~~Author, Politikas teorija: Pirmie so, NOOK Book (eBook).